Política de Privacitat

TRACTAMENT DE LES DADES

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El responsable del tractament de les dades personals recollits en BellaQuirzeBand és:  ASSOCIACIÓ CULTURAL BELLAQUIRZEBAND, proveïda de NIF: G64979214 i inscrita en Registre d’Associacions de la Direcció General d’Entitats Jurídiques de la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el num 38.517. Les dades de contacte de la ASSOCIACIÓ CULTURAL BELLAQUIRZEBAND (en endavant BellaQuirzeBand) son els següents:

Direcció:

Carrer Sant Pere 33
08192 – Sant Quirze del Vallès (BARCELONA)
España

Telèfon de contacte: +34 633 638 400
Adreça electrònica: coral@bellaquirzeband.cat

Quines dades es recullen i tracten?

Les categories de dades que es tracten en BellaQuirzeBand són únicament dades identificatives de la persona, les imatges de les activitats, o les dades bancàries a efectes de tramitació de càrrecs inherents a la realització d’activitats. Només es demanen dades per al seu tractament que siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades de l’entitat, explícites i legítimes per a les quals s’hagin obtingut.

En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.  Tampoc no es realitza cap tractament automatitzat de dades personals que comporti l’elaboració de perfils, ni decisions basades en tractaments automatitzats.

La inscripció a l’entitat o el registre com usuari del web de l’entitat, implica l’acceptació expressa i sense reserves de la política de privacitat de dades de caràcter personal que manté la Bellaquirzeband, que es mantindrà exposada al web de l’entitat, i als formularis d’inscripció i recollida de dades de les persones interessades.

Les dades es tracten amb la confidencialitat necessària en cada cas, i s’adopten les mesures tècniques i organitzatives que es requereixen per garantir la seguretat i evitar-ne qualsevol tractament o ús no autoritzat o que no estigui d’acord amb la normativa vigent.

La persona que fa servir els serveis de Bellaquirzeband  ha de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe. Per tant, no es poden donar dades inexactes o inexistents.

 

Amb quines finalitats es tracten les vostres dades personals?

Les dades personals són recollides i gestionades per BellaQuirzeBand amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre l’entitat, el Lloc web i l’Usuari, o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest últim empleni o per atendre una sol·licitud de participació a les activitats de l’entitat, o per la realització de consultes.

Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social de BellaQuirzeBand, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el Contingut ofert a l’Usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc web.

Al moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre la fi o finalitats específiques del tractament a que es destinaran les dades personals; és a dir, de l’ús o usos que es donarà a la informació recopilada.

 

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran com a mínim mentre es mantingui la relació com usuari del servei, i en tot cas durant el termini que legalment sigui obligatòria la seva conservació.

L’interessat en podrà sol·licitar la supressió, en els casos també previstos legalment.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La legitimitat i la base legal per al tractament de les vostres dades per part de la Bellaquirzeband es fonamenta en el propi consentiment dels usuaris, i en el tractament obligatori de les dades que siguin imprescindibles per a la participació a les activitats, sense les quals aquesta participació no seria possible. El consentiment el podreu  retirar en qualsevol moment, en exercici dels drets corresponents.

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades personals de l’Usuari no seran comunicades a tercers, sense una autorització expressa dels interessats. Nogensmenys, les imatges dels concerts que realitzi la Bellaquirzeband sí que es podran fer públiques tan al web de l’entitat, xarxes socials, o medis de comunicació, per a la divulgació, coneixement i imatge pública de l’entitat. Amb aquest efecte, el formulari d’inscripció a la coral portarà incorporada la clàusula d’acceptació explícita d’aquesta cessió d’imatge. La comunicació de les imatges d’altres activitats internes o festives de l’entitat (assaigs, festes o altres) requeriran en cada cas l’acceptació explícita dels interessats.

 

EXERCICI DE DRETS

Quins són els vostres drets?

   • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si  la Bellaquirzeband disposa de  dades personals que la concerneixen, o no.
   • Dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
   • Limitar el tractament de dades: En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar front a possibles reclamacions.
   • Oposar-se al tractament de les seves dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
   • Dret a la portabilitat, a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre les a una altra Entitat

 

Com podeu exercir els drets?

L’usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència “RGPD-www.bellaquirzeband.cat”, especificant:

   • Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
   • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
   • Domicili a efecte de notificacions.
   • Data i signatura del sol·licitant.
   • Tot document que acrediti la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt podrà enviar-se a la següent adreça i/o correu electrònic:

   • Direcció postal:

Carrer Sant Pere 33

08192 – Sant Quirze del Vallès (BARCELONA)

España

 

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant de la Junta directiva de la Bellaquirzeband, a través de l’adreça electrònica: coral@bellaquirzeband.cat

També  teniu el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control, de forma concreta a l’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya, www.apdcat.cat

 

POLÍTICA DE COOKIES

L’accés a aquest Lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada Usuari —en els diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar— perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no danyen el dispositiu de navegació.

Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per l’Usuari durant la seva visita al Lloc web amb la finalitat de reconèixer-ho com a Usuari, i personalitzar la seva experiència i l’ús del Lloc web, i poden també, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors.

La informació recaptada a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al Lloc web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el Lloc web i els llocs visitats just abans i després del mateix. No obstant això, cap cookie permet que aquesta mateixa pugui contactar-se amb el número de telèfon de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l’Usuari o robar informació personal. L’única manera que la informació privada de l’Usuari formi part de l’arxiu Cookie és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

Les cookies que permeten identificar a una persona es consideren dades personals. Per tant, a les mateixes els serà aplicable la Política de Privadesa anteriorment descrita. En aquest sentit, per a la utilització de les mateixes serà necessari el consentiment de l’Usuari. Aquest consentiment serà comunicat, sobre la base d’una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, re-movible i documentat.

Cookies pròpies

Són aquelles cookies que són enviades a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i gestionades exclusivament per BellaQuirzeBand per al millor funcionament del Lloc web. La informació que es recull s’empra per millorar la qualitat del Lloc web i el seu Contingut i la seva experiència com a Usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer a l’Usuari com a visitant recurrent del Lloc web i adaptar el contingut per oferir-li continguts que s’ajustin a les seves preferències.

Cookies de tercers

Són cookies utilitzades i gestionades per entitats externes que proporcionen a BellaQuirzeBand serveis sol·licitats per aquest mateix per millorar el Lloc web i l’experiència de l’usuari en navegar en el Lloc web. Els principals objectius pels quals s’utilitzen cookies de tercers són l’obtenció d’estadístiques d’accessos i analitzar la informació de la navegació, és a dir, com interactua l’Usuari amb el Lloc web.

La informació que s’obté es refereix, per exemple, al nombre de pàgines visitades, l’idioma, el lloc a la qual l’adreça IP des del qual accedeix l’Usuari, el nombre d’Usuaris que accedeixen, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que usen, l’operador o tipus de dispositiu des del qual es realitza la visita. Aquesta informació s’utilitza per millorar el Lloc web, i detectar noves necessitats per oferir als Usuaris un Contingut i/o servei d’òptima qualitat. En tot cas, la informació es recopila de forma anònima i s’elaboren informes de tendències del Lloc web sense identificar a usuaris individuals.

Pot obtenir més informació sobre les cookies, la informació sobre la privadesa, o consultar la descripció del tipus de cookies que s’utilitza, els seus principals característiques, període d’expiració, etc. en el següent(s) enllaç(s):

Google Analitics
WordPress

Mailchimp

La(Les) entitat(s) encarregada(des) del subministrament de cookies podrà(n) cedir aquesta informació a tercers, sempre que ho exigeixi la llei o sigui un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats.

Cookies de xarxes socials

BellaQuirzeBand incorpora plugins de xarxes socials, que permeten accedir a les mateixes a partir del Lloc web. Per aquesta raó, les cookies de xarxes socials poden emmagatzemar-se en el navegador de l’Usuari. Els titulars d’aquestes xarxes socials disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de cookies, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privadesa. L’Usuari ha de referir-se a les mateixes per informar-se sobre aquestes cookies i, si escau, del tractament de les seves dades personals. Únicament a títol informatiu s’indiquen a continuació els enllaços en els quals es poden consultar aquestes polítiques de privadesa i/o de cookies:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/es/privacy

Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx

Google+: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

 

Des-habilitar, rebutjar i eliminar cookies

L’Usuari pot des habilitar, rebutjar i eliminar les cookies —total o parcialment— instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre. En conseqüència, l’Usuari ha d’acudir a les instruccions facilitades pel propi navegador d’Internet que estigui utilitzant. En el cas que rebutgi l’ús de cookies —total o parcialment— podrà seguir usant el Lloc web, si bé podrà tenir limitada la utilització d’algunes de les prestacions del mateix.

 

ACEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVADESA

És necessari que l’Usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privadesa i de Cookies, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del Lloc web implicarà l’acceptació de la Política de Privadesa i de Cookies del mateix.

BellaQuirzeBand es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa i de Cookies, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privadesa i de Cookies seran notificats de forma explícita a l’Usuari.

Aquesta Política de Privadesa i de Cookies va ser actualitzada el dia 20 de maig 2018 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).